Monyx förvaltningskommentar februari 2019 – Fortsatt starka aktiemarknader

 


 


Den positiva utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatte i februari. Under månaden steg ett brett globalt aktieindex sammantaget med knappt 4 procent mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången drygt 5 procent eftersom den svenska kronan fortsatte försvagas under månaden.I februari har aktiemarknaderna fått fortsatt stöd av optimistiska tongångar från handelsförhandlingarna mellan USA, samt av signaler från den amerikanska centralbanken Fed som tyder på mindre räntehöjningar än vad marknaderna fruktat.
Den amerikanska aktiemarknaden tillhörde de starkare marknaderna under månaden. Amerikanska aktier gynnades av fortsatt relativt god tillväxt, samt av förhoppningar om mindre åtstramande penningpolitik från centralbanken Fed.


 


”Den svenska aktiemarknaden utvecklades i linje med de internationella marknaderna under månaden och Stockholmsbörsen steg med knappt 4 procent i februari.”Den svenska aktiemarknaden utvecklades i linje med de internationella marknaderna under månaden och Stockholmsbörsen steg med knappt 4 procent i februari.

På valutamarknaden fortsatte den svenska kronan att försvagas mot både dollarn och euron. Bakom nedgången ligger svag svensk statistik och minskade förväntningar om fortsatta räntehöjningar från Riksbanken.

Vårt agerande i förvaltningen i februari


Monyx Strategifonder gynnades under februari av den starka utvecklingen för globala aktier, och samtliga Strategifonder hade under månaden positiv avkastning. Vi har under februari dragit ned vår aktieexponering något, efter den starka utvecklingen under början av året.


”Vi har under februari dragit ned vår aktieexponering något, efter den starka utvecklingen under början av året.”Vår tro om den närmsta framtiden


Aktiemarknaderna är efter starka uppgångar under början av året nu tekniskt överköpta. Samtidigt är osäkerheten om konjunkturutvecklingen fortsatt hög. Sammantaget menar vi att en uppgång i aktiemarknaderna under våren kommer att ge möjligheter att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering.

Enligt vår bedömning är värderingarna attraktiva på en del aktiemarknader, medan de är fortsatt höga på andra marknader, vilket ger möjligheter till relativa placeringar.

”Enligt vår bedömning är värderingarna attraktiva på en del aktiemarknader, medan de är fortsatt höga på andra marknader, vilket ger möjligheter till relativa placeringar.”Vi har i våra Strategifonder en övervikt mot den svenska aktiemarknaden, då den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Vi har samtidigt en undervikt mot den amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade efter flera års stark uppgång.

För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt. Vi har därför valutasäkrat en del av vår globala aktieexponering för att begränsa genomslaget av en starkare krona.


Stockholm den 12 mars 2019

Peter Gummesson
Förvaltningschef

Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för svenska och nordiska aktier. Tom Santamaria Olsson är chef för den globala aktieförvaltningen och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Ränteinnehaven förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.

 

 

Nyhetsarkiv

Visa gamla nyheter