Förvaltningskommentar mars 2020

Coronapandemin pressar marknaderna

 

Aktiemarknaderna föll kraftigt under större delen av mars. Den ekonomiska nedgången har varit snabb och dramatisk och nedstängningar och stränga karantäner har gjort att den ekonomiska aktiviteten nästan upphört i många länder. Mot slutet av månaden stärktes dock aktiemarknaderna med stöd av de stora stimulanspaketen som sjösatts i USA och Europa.

Under mitten av månaden hamnade kreditmarknaderna i fokus. Flera företagsobligationsfonder drabbades av stora utflöden, vilket fick priserna på företagsobligationer att sjunka. Marknaden för företagsobligationer har sedan dess stabiliserats, bland annat efter stödköp från centralbankerna.

Det allmänna marknadsläget är fortsatt osäkert. Utvecklingen den kommande tiden kommer att avgöras av de realekonomiska konsekvenserna av pandemin. Om effekterna visar sig vara övergående och ekonomin snabbt återhämtar sig, så kommer vi att få se fortsatt uppgång i marknaderna. Om pandemin istället leder till en djup lågkonjunktur så kommer marknaderna sannolikt att falla ytterligare.


Vår förvaltning i mars 2020


Samtliga Espiria-fonder föll i värde under månaden på grund av den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna, men även av ovan nämnda prisfall på företagsobligationer. Detta sammantaget gjorde att resultat blev sämre än förväntat.

Under månaden har vi nyttjat turbulensen på kreditmarknaden och vår goda likviditet till att opportunistiskt köpa obligationer med, vad vi bedömer, attraktiv avkastning till rimlig risk.

Marknaderna har präglats av stor osäkerhet och hög volatilitet. Vi följde under månaden vår systematiska, riskstyrda förvaltningsmodell, som innebar att vi i denna period med hög risk minskade vår aktieexponering, för att ligga kvar i rätt risknivå för respektive fond. Vår bedömning är att nuvarande allokering ger en bra balans av skydd vid eventuellt fortsatt börsfall och potential att delta i en rekyl. Vi följer situationen noggrant och kommer att agera aktivt i syfte att skydda kapital samt ta tillvara på rådande marknadsmöjligheter.Stockholm den 14 april 2020

 

 

Nyhetsarkiv

Visa gamla nyheter