Monyx förvaltningskommentar april 2019 - Fortsatta uppgångar

 

Den positiva tonen på världens aktiemarknader höll i sig även i april och aktiemarknaderna fortsatte att stärkas under månaden. I april steg ett brett globalt aktieindex med drygt 3 procent mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången knappt 6 procent eftersom den svenska kronan fortsatte försvagas under månaden.Under månaden fick aktiemarknaderna stöd av övervägande positiv ekonomisk statistik, samt av signaler från den amerikanska centralbanken Fed som tyder på mindre räntehöjningar än vad marknaderna tidigare fruktat.

”Den svenska aktiemarknaden tillhörde de starkare under månaden och Stockholmsbörsen steg med drygt 7 procent i april.”Den svenska aktiemarknaden tillhörde de starkare under månaden och Stockholmsbörsen steg med drygt 7 procent i april. Den svenska marknaden gynnades under månaden av den svaga svenska kronan, vilket påverkar svenska exportbolag positivt. Även banksektorn utvecklades starkt under månaden, som en rekyl efter den senaste tidens svaga utveckling mot bakgrund av penningtvättsskandalen i Swedbank.

På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot både euron och den amerikanska dollarn. Mot euron handlades kronan på den svagaste nivån sedan 2009, och mot dollarn på den svagaste nivån sedan 2002. Bakom den svaga kronan ligger främst oväntat duvaktiga signaler från Sveriges Riksbank, som tyder på att ytterligare räntehöjningar skjuts på framtiden.

Vårt agerande i förvaltningen i april:
Monyx Strategifonder gynnades även i april av den starka utvecklingen för globala aktier, och samtliga strategifonder hade under månaden positiv avkastning.

”Monyx Strategifonder gynnades även i april av den starka utvecklingen för globala aktier, och samtliga strategifonder hade under månaden positiv avkastning.”Vår tro om den närmsta framtiden:
Aktiemarknaderna är efter starka uppgångar under början av året nu tekniskt överköpta.

Samtidigt är osäkerheten om konjunkturutvecklingen fortsatt hög.

Sammantaget menar vi att en uppgång i aktiemarknaderna under våren kommer att ge möjligheter att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering.

Enligt vår bedömning är värderingarna attraktiva på en del aktiemarknader, medan de är fortsatt höga på andra marknader, vilket ger möjligheter till relativa placeringar.

”Vi har i våra Strategifonder en övervikt mot den svenska aktiemarknaden, som är relativt attraktivt värderad. Vi har samtidigt en undervikt mot det amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade efter flera års stark uppgång.”Vi har i våra Strategifonder en övervikt mot den svenska aktiemarknaden, som är relativt attraktivt värderad. Vi har samtidigt en undervikt mot den amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade efter flera års stark uppgång.

För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt. Vi har därför valutasäkrat en del av vår globala aktieexponering för att begränsa genomslaget av en starkare krona.

Stockholm den 8 maj 2019
Peter Gummesson
Förvaltningschef

Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för svenska och nordiska aktier. Tom Santamaria Olsson är chef för den globala aktieförvaltningen och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Ränteinnehaven förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.

 

 

Nyhetsarkiv

Visa gamla nyheter